Algemene voorwaarden

1. Identiteit van de onderneming

ARTISTRY 
Frans versmissenlaan 
21, 2100 Deurne (Antwerpen)
Belgie
0489593568 
BTW BE08 206 95 224

2. Het aanbod

De e-commerce website en de online catalogus werden zorgvuldig samengesteld. Toch is het mogelijk de betreffende informatie onvolledig is, niet up-to-date of materiële fouten bevat. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden Artistry niet. Artistry is slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Artistry is NIET aansprakelijk in geval van zet- of drukfouten en materiële fouten. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. kleur, product, beschikbaarheid etc, verzoeken wij de klant contact op te nemen via het contactformulier, per mail of telefonisch. Mocht er, niettegenstaande alle voorzorgen, zich toch een fout voordoen, of bijvoorbeeld een kleurverschil, dan kan Artistry hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De kleuren op scherm kunnen afwijken van de realiteit. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van Artistry die deze ten allen tijden kan aanpassen of intrekken. Artistry kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Product in nabestelling

Indien een product aangekocht wordt in nabestelling wil dit zeggen dat het product bij Artistry niet op voorraad is. Het product kan wel besteld worden maar zal pas opgestuurd of afgehaald kunnen worden wanneer dit door de leverancier bij ons opnieuw aangeleverd wordt. De termijnen van de nabestelling hangen af van de levertermijn van onze leveranciers. 

Coupons

Coupons kunnen niet toegepast worden bij afgeprijsde artikelen. Per artikel coupons werken alleen als het artikel niet afgeprijsd is. Per winkelmand coupons werken alleen als er zich geen afgeprijsde artikelen in de winkelmand bevinden. Coupons hebben een beperkte houdbaarheid en kunnen na het verstrijken van deze datum niet meer verlengd worden.

Cadeaubonnen

Artistry Gift Card’ s of cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig na aankoop. Deze gift card’ s/cadeaubonnen worden niet geruild en ook niet verlengd indien deze verlopen. Gelieve tijdig te controleren of te vragen via info@artistry-beauty.be hoe lang uw bon nog geldig blijft. Artistry kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlopen van een cadeaubon. Geen mogelijkheid om het bedrag van de cadeaubon terug te vorderen.

Acties en kortingen (online en fysieke winkel)

Kortingen en acties zijn niet geldig bij aankoop van electro, gereedschap en uitgezonderde producten. Gelieve hiermee rekening te houden tijdens een actie of kortingsperiode. U verdiend geen credits met aankopen die u doet tijdens acties of gebruik van een coupon. Kortingen en acties zijn niet cumuleerbaar met andere acties, coupons en kortingen. Voor meer informatie kan u ons steeds mailen: info@artistry-beauty.be. 

3. Algemene voorwaarden opleidingen

Begripbepaling opleidingscentrum:
Is de plaats waar de opleidingen, tenzij anders meegedeeld, zullen doorgaan. In dit geval is het opleidingscentrum: Artistry Professional gelegen te Frans Versmissenlaan 21, 2100 Deurne (Antwerpen). De cursiste is de persoon die zich telefonisch, per mail of schriftelijk inschrijft en het lesgeld voor de te volgen cursus in het opleidingsinstituut betaalt.
Kosten van de opleiding: 
Aan het volgen van een opleiding zijn verschillende kosten verbonden: lesgeld te betalen aan het opleidingscentrum voor aanvang van de lessen.

Materialen
In het cursusgeld zijn geen materialen inbegrepen.

Gebruik cursus en videomateriaal

Artistry geeft de cursist de tijdelijk toegang tot verschillende videomaterialen online. Dit is geen overdracht van eigendom. Alle cursussen en video’ s worden verleend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Onder dit gebruik mag u niet:
de documentatie, materialen kopiëren of wijzigen;
onze documentatie en videobeelden gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
copyright of andere eigendomsnotaties van de materialen te verwijderen; of de materialen over te dragen aan een andere persoon of deze op een ander platform te “spiegelen”.
De toegang tot onze documentatie en videobeelden wordt automatisch beëindigd als u een van deze bovenstaande beperkingen schendt en kan op elk moment door het bedrijf worden beëindigd.
Na het volgen van bekijken van deze materialen of bij de beëindiging van uw opleiding, moet u alle materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.


Deelname aan het examen

De deelname aan 1 examen is inbegrepen, meerdere examens zijn niet inbegrepen.
Inschrijving en reservatie:
De inschrijving en de reservatie van de cursist is pas definitief wanneer we de volledige betaling(*) van het lesgeld ontvangen hebben 48 uur vóór de aanvang van de opleiding. Bij het ontbreken van de betaling binnen de vooropgestelde termijn vervalt de reservatie van een plaats in de opleiding. Artistry behoudt het recht om een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum zonder dat zij hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden en zonder schadevergoeding.Terugbetalingen van opleidingen of startpakketten zijn in geen geval mogelijk.Wilt u de cursus, training of opleiding op een later moment alsnog doen? Dan kunt u akkoord gaan met een nieuwe datum.Indien u de cursus alsnog wenst te annuleren kunnen wij de inschrijving enkel vergoeden d.m.v een tegoedbon.


Afwezig
Artistry engageert zich om je altijd volgens de nieuwste technieken op te leiden. Hiervoor worden docenten ingehuurd die het beste van zichzelf geven en met de nodige passie en geduld je de technieken meester willen maken. Door middel van de betaling ga je akkoord met de vooropgestelde data en uren en ga je een engagement aan om deze afspraken na te komen. Wanneer je zonder verwittiging afwezig bent tijdens de opleiding is er geen mogelijkheid om inschrijvingsgeld terug te vorderen of om kosteloos de opleiding op een ander tijdstip te volgen. Kan je omwille van een gegronde reden niet aanwezig zijn voor een les dan vragen wij om ons dit op voorhand te laten weten per mail: info@artistry-beauty.be, enkel dan kunnen we er alles aan doen om je een nieuwe cursusdata voor te stellen en de betaalde cursus opnieuw in te plannen.


Annulatie opleiding
De inschrijving van een opleiding kan NOOIT terugbetaald worden noch vergoed worden in de vorm van een tegoedbon. Indien gewenst kan er in overleg met Artistry deelgenomen worden aan een eerst volgende opleiding volgens de planning van Artistry Academy.
Aansprakelijkheid:
Het opleidingsinstituut is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van aan de cursist toebehorende voorwerpen/materialen. Alle schade welke door de cursist aan het gebouw, infrastructuur, etc wordt toegebracht, hetzij moedwillig of door onachtzaamheid zal op kosten van de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden verhaald. De cursist is aansprakelijk voor beschadiging, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid aan kledingen en/of eigendommen van derde.
Auteursrechten:
De auteursrechten op het door het opleidingsinstituut aan de cursist verstrekte lesmateriaal berust bij het opleidingsinstituut. Het materiaal mag derhalve niet worden verveelvoudigd en /of openbaar gemaakt worden d.m.v fotokopie, microfilm of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van het opleidingsinstituut.
Huisregels:
De cursist verbindt er zich bij inschrijving van een opleiding toe om alle tot de opleiding behoren lessen te volgen. De cursist engageert zich tot het studeren van de theorie en het naar behoren uitvoeren van de praktijktaken die worden opgelegd.

Examens bij Artistry

U vindt de datum, de locatie en het uur van uw examen in het groepsgesprek terug alsook wordt deze informatie verstuurd per mail naar de cursist. Het examen moet afgelegd worden binnen de periode van 6 maanden na het volgen van de basisopleiding. 

Het Examen gaat steeds door bij Artistry in het leslokaal op het adres Frans Versmissenlaan 21, 2100 DEURNE. 

U zorgt steeds dat uzelf tijdig aanwezig bent voor het examen start alsook de modellen die eventueel voorzien worden voor het praktijk gedeelte dienen op tijd aanwezig te zijn voor start. 

Als u te laat bent kan u tot 10 min na het aanvangsuur deelnemen op voorwaarde dat het organisatorisch haalbaar is. Hou er rekening mee dat u geen extra tijd krijgt om het examen af te leggen. In het geval dat het gaat om een examen met voorbereiding, gaat de tijd dat u te laat bent af van de voorbereidingstijd. 

Een deelname aan het examen is geen garantie dat u als cursist naar huis zal gaan met een Certificaat. Bij Artistry zijn wij enkel bereidt onze cursisten een certificaat af te leveren indien zij voldoen aan onze normen en voldoende oefening en resultaat geboekt hebben tijdens het volgen van onze opleiding. 

4. KlachtenDe ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt
de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
de datum van ontvangst beantwoordt. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht
van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.

5. Online aankopenDe bestelprocedure verloopt als volgt: de klant plaatst de artikelen in zijn/haar winkelwagen, klikt vervolgens door naar de ‘kassa’ waar een overzicht van de winkelwagen wordt getoond. De bevestiging gebeurt via het e-mailadres dat de klant zelf opgeeft. Nadien kiest de klant de verzendoptie en betaaloptie. Tenslotte accepteert de klant de Algemene voorwaarden en wordt het verkoopcontract gesloten.
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

Artistry is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

*Bij het aankopen van online opleidingen gelieve steeds OPHALEN aan te duidenIndien u dit niet doet zullen er verzend kosten aangerekend worden op uw factuur. 

*Bij aankopen via de webshop krijgt de klant een attentie/cadeautje (*bij aankoop vanaf € 75 ex. btw). Dit geldt enkel op aankopen via de website, niet in onze fysieke winkel. 

6. Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met Artistry en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Artistry. Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Artistry zo snel mogelijk inlichten. Elk gebrek dient binnen een termijn van 7 dagen na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.
7. Klachten aankoop

De behandeling van klachten gebeurd per mail. Dit kan via ons mailadres: info@artistry-beauty.be.


8. De prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief en exclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Alle artikelen worden door Artistry verzonden. Voor deze verzending worden kosten aangerekend. Deze worden vermeld in het check-out-proces.
In afwijking van het vorige lid de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
Prijsverhoging binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van een wettelijke regeling of bepalingen. 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.9. Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen of in de groothandel bij Artistry.
De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Artistry via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Artistry heeft meegedeeld, terugzenden aan Artistry, Frans Versmissenlaan 21, 2100 DEURNE, België. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De verzendkosten zijn voor de klant, alsook een administratieve kost van €5,00 wordt verrekend bij uw tegoedbon.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant, alsook dienen deze ongeopend en in de staat van levering zijn. Geopende producten kunnen niet geruild worden, alsook vloeistoffen of producten zonder originele sluiting kunnen NIET geruild worden. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Artistry zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Artistry alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, min een administratieve kost van €5,00 aan de klant terugbetalen in de vorm van een tegoedbon nadat Artistry op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Artistry wachten met het toekennen van een tegoedbon totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
10. Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van volledige betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Artistry.
De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Artistry te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

11. Levering en uitvoering van de overeenkomst 

Artikelen besteld via onze webwinkel worden geleverd in België. Levering gebeurd door een externe pakjesdienst, hiervoor betaalt de klant bijkomende kosten, zoals vermeld in de bestelprocedure. Levering naar andere landen als België hebben altijd hogere verzendkosten. De goederen worden, tenzij anders bepaald, binnen de 30 dagen na ontvangst van de bestelling geleverd aan het opgegeven adres of postpunt van de klant. Elke zichtbare kwalitatieve tekortkoming en/of beschadiging of andere tekortkomingen bij levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Artistry (per mail) binnen de 12 uur na ontvangst. Het risico wegens beschadiging of verlies gaat over op de klant vanaf hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en de keuze niet door Artistry was geboden.

12. Sancties voor niet-betaling 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Artistry beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Artistry zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

13. Aantasting geldigheid- niet- verzaking
 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Artistry om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


14. Wijziging voorwaarden 

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en Artistry’s algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.


15. Annulatie/NO SHOW

Het Artistry Team heeft wegens een toename aan annulaties beslist om haar policy te verstrengen.

Artistry zal de klant inlichten over de financiële consequenties bij wijziging en/of annulatie van de behandeling.

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk melden aan Artistry, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan het begin van de afspraak volgens volgende richtlijnen:

  1. ANNULATIE’S GEBEUREN ENKEL TELEFONISCH OP HET NUMMER VAN ARTISTRY: (+32) 034348381 of 0489593568. Wij zijn enkel bereikbaar tijdens onze openingsuren, gelieve hier rekening mee te houden. 

Berichten (sms)/mailen/socialmediachats, deze kanalen worden niet gebruikt om een annulatie door te geven.

U krijgt een automatische mail 24 uur voor aanvang van de afspraak ter herinnering. Antwoorden op deze mail is geen geldige annulatie. Gelieve hier ook steeds rechtstreeks telefonisch contact op te nemen met een medewerker.

2. Indien wij niet geopend zijn tijdens het weekend en u graag uw afspraak verzetten of moet annuleren dan kan u uitzonderlijk mailen naar info@artistry-beauty.be tijdens zondagen of sluitingsdagen.

Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Artistry de kosten voor 50% tot 100%* van de geboekte behandeling doorrekenen.
Indien de klant een afspraak maakt binnen de 24 uur voor aanvang van de afspraak gelden dezelfde financiële consequenties.

Indien de klant niet komt opdagen (NO SHOW) op een geplande afspraak zal 50% tot 100%* van de geboekte behandeling in rekening worden gebracht. De klant zal een factuur ontvangen per mail of per aangetekend schrijven in geval van nalatigheid. 
Bij niet betaling zal de klant een tweede herinnering ontvangen. 
Indien de klant nalatig blijft zal Artistry verdere stappen ondernemen.

Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in het instituut komt mag Artistry de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Indien de klant meer dan vijftien minuten later arriveert dan de afgesproken tijd mag Artistry de afspraak annuleren en 50% tot 100% *van het bedrag van de geboekte behandeling in rekening brengen bij de klant.

*In geval van besmetting of contact met hoogrisico in het kader van Corona: gelieve hiervoor ook tijdig de afspraak te annuleren, indien nodig met de juiste bewijstukken om een no-show factuur te kunnen weerleggen. Artistry baseert zich op de quarantaineverplichtingen van de overheid. Indien klant hiervoor geen officiële afwezigheid kan voorleggen zal de klant opdraaien voor de kosten van de No-Show. 

* De kosten verbonden aan het niet tijdig annuleren van een afspraak kunnen variëren tussen 50% tot 100% van de kost van een behandeling. Behandelingen onder de prijs van € 100,00 incl. btw zullen steeds aan 100% aangerekend worden bij een no-show. Behandelingen boven de prijs van € 100,00 euro incl. btw zullen steeds aan 50%-100% aangerekend worden bij een no-show.

16. Voorwaarden GRATIS HUIDANALYSE

Bij start van een huidtraject of bij aankoop vanaf €150 aan huidproducten, wordt het bedrag van €65 in mindering gebracht. De huidanalyse is dan pas gratis.

17. Membership levels (webshop)

Dit systeem is een onderdeel van uw online Artistry account. Elk account wordt automatisch opgevolgd door het systeem en zal moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden om je ranking te behouden. Bij problemen of vragen gelieve meteen contact op te nemen met info@artistry-beauty.be.

Je Membership is enkel webshop gerelateerd. Actie’s en kortingen kunnen nooit gecombineerd worden met het klantenvoordeel van je ranking.

Verspreiden van onjuiste informatie of informatie welke de reputatie van Artistry minderwaardig kunnen maken is niet toegestaan.

De voorwaarden en voordelen van dit systeem kunnen ieder jaar aangepast worden door beheerder: Artistry.

18. Actie’ s en afbetalinsplannen

  1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle acties met betrekking tot de aangeboden diensten en de afbetalingsplannen (hierna gezamenlijk aangeduid als “acties”) van Artistry. Door gebruik te maken van onze acties gaat u akkoord met deze voorwaarden. Het niet naleven van deze voorwaarden kan resulteren in het volledig in rekening brengen van het oorspronkelijke tarief voor de diensten of producten.

  1. Betalingsverplichtingen

2.1 Betalingsvoorwaarden

Bij deelname aan een actie gaat de klant akkoord met de betalingsvoorwaarden die bij die actie horen. Deze betalingsvoorwaarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke actie en worden vooraf aan de klant gecommuniceerd. Het niet voldoen aan deze betalingsverplichtingen kan leiden tot het in rekening brengen van het volledige standaardtarief voor de diensten of producten.

2.2 Niet-nakoming van afspraken

Artistry behoudt zich het recht voor om het volledige standaardtarief voor de diensten of producten in rekening te brengen in geval van het niet nakomen van afspraken. Dit geldt voor alle acties en ongeacht of er een afbetalingsplan is afgesloten. Het niet nakomen van afspraken kan leiden tot het in rekening brengen van het volledige tarief, ongeacht eventuele kortingen die zijn verkregen via de actie.

19. Camerabewaking

Onze winkel is uitgerust met camerabewaking. Dit om de veiligheid van onze klanten en bezoekers te waarborgen, het voorkomen van diefstallen of schade en het voorkomen dat onbevoegde toegang hebben tot onze private ruimtes. Deze beelden zullen niet ingezet worden voor andere doeleinde dan waarvoor ze zijn verzameld. Aan de ingang wordt vermeld dat er cameratoezicht is.

20. Algemene Voorwaarden voor Afspraken en Diensten

Door het maken van een online afspraak of een telefonische afspraak Bij Artistry Beauty, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u een afspraak maakt. Bij iedere afspraak bevestigingsmail worden er aan de hand van een link ook steeds verwezen naar onze algemene voorwaarden.

  1. Afspraken

1.1 Afspraakbevestiging

Door een afspraak te maken bij Artistry, verklaart u dat de verstrekte informatie, inclusief uw persoonlijke gegevens en de aard van de dienst, juist en volledig is. Het is uw verantwoordelijkheid om eventuele wijzigingen of annuleringen van afspraken tijdig aan ons door te geven.

1.2 Tijdigheid

Wij streven ernaar om afspraken op tijd en volgens de overeengekomen planning te leveren. Wij vragen onze klanten ook om op tijd op hun afspraken te verschijnen. Als u te laat komt, kan dit de duur van de afspraak beïnvloeden.

1.3 Annulering en Wijzigingen

Indien u een gemaakte afspraak wilt annuleren of wijzigen, vragen wij u om ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zoals vermeld hierboven. Let op dat bepaalde diensten beperkingen kunnen hebben met betrekking tot annuleringen en wijzigingen, die van toepassing zijn op basis van de specifieke dienst.

2. Privacy en Gegevensbescherming

Wij respecteren uw privacy en hanteren strikte normen voor gegevensbescherming. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid, dat u kunt raadplegen op onze website.

3. Wijzigingen en Aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen. Klanten worden op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen via onze website of andere officiële communicatiekanalen.
Maak afspraak

NIEUWSBRIEF

Ontvang onze aanbiedingen, nieuws en uitnodigingen via mail.

Kies voor ‘Professional’ en ontvang enkel Artistry Academy en Beauty supply nieuwsbrieven.
Kies voor ‘Particulier’ en ontvang enkel nieuwsbrieven van Artistry Beauty Clinic.

© Artistry 2024 – Webdesign Webit